itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
Захист персональних даних
Захист персональних даних
string(6) "bottom" string(4) "text"

Flexidea sp.z o.o раніше володіла вашими персональними даними, тепер Contrain Poland sp.z o.o і Contrain sp.z o.o зберігають їх відповідно до наступного інформаційного пункту:

 1. Cпівадміністраторами персональних даних Кандидата на роботу виступає Contrain Sp. z o.o., вул. 3 Мая 14A, 93-408 Лодзь, KRS: 0000123881 та Contrain Poland Sp. z o.o. ул. Тщварова 35, 61-896 Познань, KRS: 0000303184.
 2. З усіх питань, пов’язаних із захистом персональних даних, Кандидат може зв’язатися з нашим спеціалістом із захисту даних за допомогою електронної адреси: iod@contrain.pl
 3. Персональні дані кандидата оброблятимуться в цілях, пов’язаних із прийомом на роботу, при чому правовою основою обробки персональних даних є насамперед ст. 6 абз. 1 літ. в і ст. 9 абз. 2 літ. б разом зі ст. 221 Трудового Права, положення Закону від 20 квітня 2004 р. про сприяння зайнятості та інститути ринку праці, розпорядження Міністра сім’ї, праці та соціальної політики від 7 грудня 2017 року про видачу дозволу на роботу іноземцю та внесення декларації про доручення роботи іноземцю до реєстру декларацій та інших правових актів, що регулюють можливість легальної роботи, а також ст. 6 абз. 1 літ. Загального регламенту про захист даних (GDPR), тобто згоду на обробку персональних даних, що містяться в резюме або інших документах, які Кандидат надав роботодавцю, і які прямо не вимагаються положеннями трудового законодавства. Стосовно персональних даних, які обробляються на підставі згоди на обробку даних, Кандидат має право в будь-який час відкликати згоду, що не вплине на законність обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання. Адміністратор оброблятиме Ваші персональні дані під час подальшого найму співробітників, якщо Ви дасте свою згоду і яка може бути відкликана Вами в будь-який час. Якщо документи містять дані, зазначені у ст. 9 абз. 1 Загального регламенту про захист даних (GDPR), знадобиться Ваша згода на їх обробку, яка може бути відкликана в будь-який час.
 4. Одержувачами ваших персональних даних можуть бути суб’єкти, які обробляють дані від нашого імені згідно з угодою про обробку даних, також суб’єкти, які з нами співпрацюють, а також суб’єкти, зобов’язані це робити відповідно до законодавства. Ваші персональні дані не будуть передані в третю країну або міжнародну організацію.
 5. Персональні дані Кандидата оброблятимуться протягом терміну прийому на роботу. В разі надання Кандидатом згоди на обробку персональних даних з метою майбутнього працевлаштування, ці дані будуть використовуватись протягом 2 років.
 6. Кандидат має право отримати доступ до своїх даних і виправити їх, зняти обмеження обробки або передати персональні дані у випадках, зазначених у Загальному регламенті про захист даних (GDPR).
 7. Під час обробки персональних даних Кандидата не відбувається виключно автоматизоване прийняття рішень чи профілювання, про які йдеться у ст. 22 абз. 1 і 4 Загального регламенту про захист даних (GDPR). Це означає, що жодні рішення щодо кандидата не прийматимуться лише автоматично та не буде створено жодних його профілів.
 8. Якщо кандидат вирішить, що обробка персональних даних порушує чинне законодавство, він чи вона має право подати скаргу до наглядового органу, яким у Польщі є голова Управління із захисту даних.
 9. Надання Кандидатом на роботу персональних даних у межах, передбачених ст. 221  Трудового Права є необхідним, щоб працевлаштуватис. Без їх обробки процес прийняття на роботу було б неможливим. Надання інших даних є добровільним.

Flexidea sp.z o.o ранее владела вашими персональными данными, теперь Contrain Poland sp.z o.o и Contrain sp.z o.o сохраняют их в соответствии со следующим информационным пунктом:

 1. Соадминистраторами персональных данных Претендента на рабочее место является Contrain Sp. z o. o., расположенный по адресу: г. Лодзь, ул. 3 Мая 14 A, индекс предприятия связи 93-408, занесенный в Национальный судебный реестр под номером: 0000123881 и Contrain Poland Sp. z o.o. ул. Тщварова 35, 61-896 Познань, занесенный в Национальный судебный реестр под номером: 0000303184.
 2. По всем вопросам, связанным с защитой персональных данных, Претендент может обращаться к нашему Инспектору по защите данных по следующему адресу электронной почты: iod@contrain.pl
 3. Персональные данные Претендента будут обрабатываться в целях, связанных с набором персонала, причем правовым основанием для обработки персональных данных является прежде всего п. 1 с ст. 6 и п. 2 б ст. 9 в связи со ст. 22 Трудового кодекса, положениями закона от 20 апреля 2004 г. О содействии занятости и организациях рынка труда, распоряжением министра семьи, труда и социальной политики от 7 декабря 2017 года о выдаче разрешения на работу иностранцу и внесении заявления о поручении работы иностранцу в реестр заявлений, и другими правовыми актами, регламентирующими возможность легальной работы, а также п. 1 а ст. 6 GDPR, т.е. согласие на обработку персональных данных, содержащихся в резюме или других документах, которые Претендент предоставил работодателю и которые прямо не требуются положениями трудового законодательства. В отношении персональных данных, обрабатываемых на основании согласия на обработку данных, Претендент имеет право отозвать согласие в любое время, что не влияет на правомерность обработки, которая осуществлялась на основании согласия до его отзыва. Администратор будет обрабатывать Ваши личные данные, в том числе при последующем наборе сотрудников, если Вы дадите на это свое согласие, которое можно отозвать в любое время. Если документы содержат сведения, указанные в п. 1 ст. 9 GDPR, необходимо будет Ваше согласие на их обработку, которое Вы сможете отозвать в любое время.
 4. Получателем Ваших персональных данных могут быть субъекты, обрабатывающие данные от нашего имени на основании договора поручения обработки данных, сотрудничающие субъекты, а также субъекты, выполняющие обязанность обработки данных в соответствии с законом. Ваши личные данные не будут передаваться третьим странам или международным организациям.
 5. Персональные данные Претендента будут обрабатываться в течение периода набора персонала. В случае выражения согласия на использование персональных данных для целей будущих наборов Ваши данные будут использоваться в течение 2 лет.
 6. Претендент имеет право на доступ к своим данным и их исправление, снятие ограничений на обработку или передачу персональных данных в случаях, указанных в GDPR.
 7. В процессе обработки персональных данных Претендента не происходит полностью автоматизированного принятия решений или профилирования, описанных в п. 1 и 4 ст. 22 GDPR. Это означает, что никакие решения относительно Претендента не будут приниматься исключительно автоматически и что не будут создаваться никакие его профили.
 8. Если Претендент посчитает, что обработка персональных данных нарушает действующее законодательство, он имеет право подать жалобу в надзорный орган, которым в Польше является Председатель Управления по защите данных.
 9. Предоставление Претендентом персональных данных в объеме, вытекающем из ст. 221 Трудового кодекса, необходимо для участия в процедуре приема на работу, без их обработки невозможно было бы проведение набора и оформление трудоустройства. Предоставление других данных является добровольным.

Dotychczas Flexidea sp. z o.o była w posiadaniu Twoich danych osobowych, teraz przechowuje je Contrain Poland sp. z o.o oraz Contrain sp. z o.ozgodnie z następującą klauzulą informacyjną:

 1. Współadministratorami danych osobowych Kandydata do pracy jest Contrain Poland Sp. z o.o. ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, KRS: 0000303184 oraz Contrain Sp. z o.o., ul. 3 Maja 14A, 93-408 Łódź, KRS: 0000123881.
 2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Kandydat może kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@contrain.pl
 3. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą w celach związanych z rekrutacją, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b w związku z art. 221 kodeksu pracy, przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń oraz innymi aktami prawnymi regulującymi możliwość legalnej pracy, a także art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV lub w innych dokumentach, które Kandydat dostarczył pracodawcy, a które nie są wyraźnie wymagane przepisami prawa pracy. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody na przetwarzanie danych, Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą przez czas trwania rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 2 lat.
 6. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w RODO
 7. W trakcie przetwarzania danych osobowych Kandydata nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące Kandydata nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych jego profili.
 8. Jeśli Kandydat uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
 9. Podanie przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, bez ich przetwarzania nie byłoby możliwe przeprowadzenie rekrutacji, a także zatrudnienie. Podanie innych danych jest dobrowolne.