Захист персональних даних
Захист персональних даних
string(6) "bottom" string(4) "text"

На підставі абзаців 1 та 2 ст. 13 RODO (Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. «Про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільний рух таких даних» та скасування директиви 95/46/WE Законодавчий Вісник UE .L.2016.119.1), повідомляємо, що:

1. Спільними адміністраторами ваших персональних даних є Агентства з працевлаштування; ТОВ «Contrain Group Sp. z o.o» вул. 3-го Мая 14, 93-408 р. Лодзь; ТОВ «Contrain Poland Sp. z o.o» вул. 3-го Мая 14, 93-408 р. Лодзь та ТОВ «Contrain Sp. z o.o» вул. 3-го Мая 14, 93-408 р. Лодзь; ТОВ «Contrain Global Sp. z o.o», вул. 3 травня 14, 93-408 р. Лодзь. Ви можете зв’язатися з нами за адресою e – mail: kontakt@contrain.pl.

2. Спільні адміністратори призначили Інспектора з захисту персональних даних, з яким ви можете зв’язатися за адресою e – mail: iod@contrain.pl.

3. Ваші дані будуть оброблятися на підставі вашої згоди та на підставі: ст. 22 1 Трудового кодексу Республіки Польща, положень закону Республіки Польща від 20 квітня 2004 р. «Про сприяння зайнятості та установи ринку праці», Наказу міністра сім’ї, роботи та соціальної політики від 7 грудня 2017 р. «Про видачу дозволів на роботу іноземцям та заяви про доручення виконання роботи іноземцю до Реєстру заяв» та іншими законодавчими виконавчими актами, виданими на їх підставі, а також пунктом а абз. 1 ст. 6 RODO, отже згоду на обробку персональних даних, що містяться в резюме або в інших документах, які Кандидат надав роботодавцю, та які прямо не вимагаються положеннями трудового законодавства Республіки Польща. Щодо персональних даних, оброблюваних на підставі згоди на обробку даних, Кандидат має право на скасування згоди у будь-який час без впливу на згоду на обробку , яка була надана на підставі згоди перед її скасуванням. Адміністратор буде обробляти ваші персональні дані, також при наступному наборі співробітників, якщо ви висловите на це згоду, яка може бути відкликана у будь-який час та на підставі законодавчих актів про працевлаштування іноземців, з метою найму, які здійснюють спільні адміністратори. Інформація, отримана на підставі законів Республіки Польща про працевлаштування іноземців, дозволить перевірити можливість участі у наймі.

4. Ваші дані можуть бути розкриті:
a) контрагентам спільного адміністратора для якого здійснюється набір;
b) уповноваженим державним установам на підставі чинного законодавства Республіки Польща;
c) поштовим операторам, кур’єрським фірмам – у зв’язку з кореспонденцією з кандидатом;
d) постачальникам зовнішніх послуг, зокрема інформаційних послуг, таких як хостинг, постачання чи обслуговування інформаційних систем, електронної пошти та цифрових комунікаторів;
e) уповноваженим працівникам та співробітникам Адміністратора або спільному адміністратору даних в обсязі, необхідному для виконання дорученої діяльності
f) фірмам, які обслуговують бізнес-процеси для спільних адміністраторів.

5. Ваші персональні дані будуть оброблятися протягом усього терміну найму, а також протягом 3 місяців після його закінчення. У разі обробки персональних даних на підставі Вашої згоди на використання персональних даних для майбутнього найму, ваші дані будуть використовуватися протягом 24 місяців.

6. Ви маєте право на доступ до ваших персональних даних, їх спростування, видалення або обмеження обробки та право на передачу даних іншому адміністратору. Ваші вимоги можуть бути адресовані на вказану вище адресу електронної пошти, або можуть подаватися особисто у місцезнаходження ТОВ «Contrain Sp. z o.o» вул. 3-го Мая 14a у м. Лодзь.

7. Ви маєте право будь-коли скасувати згоду на подальшу обробку ваших персональних даних. Заяву на відміну згоди слід надіслати на електронну пошту на вказану вище адресу, або подати її безпосередньо у місцезнаходження ТОВ «Contrain Sp. z o.o» вул. 3-го Мая 14a у м. Лодзь. У разі скасування згоди обробка даних, що здійснюється перед поданням заяви, буде повністю законною.

8. Подання персональних даних обсягом, описаному у ст. 221 Трудового кодексу Республіки Польща є обов’язковим, в іншому обсязі – добровільним, і є обов’язковою умовою для того, щоб брати участь у процесах найму, що здійснюються спільними адміністраторами. Непредставлення персональних даних унеможливлює участь у процесах найму, що проводяться спільними адміністраторами.

9. Ви маєте право подати скаргу до Наглядового органу, який виконує контроль за легальністю та правильністю обробки персональних даних, яким у Польщі є Голова Управління з захисту даних.

10. Ваші дані не будуть передаватися до країн за межі території ЄС та до міжнародних організацій.

11. Ваші персональні дані не будуть піддаватися автоматизованим рішенням (рішення без участі людини), а також не піддаватимуться профілюванню.

На основании абзацев 1 и 2 ст. 13 RODO (Постановления Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 г. ««О защите физических лиц в связи с обработкой персональных данных и о свободном потоке таких данных» и отмены директивы 95/46/WE Законодательный Вестник UE.L. 2016.119.1), мы сообщаем, что:

 

1. Совместными администраторами Ваших персональных данных являются Агентства Трудоустройства; ООО «Contrain Group Sp. z o.o.» ул. 3-го Мая 14, 93-408 г. Лодзь; ООО «Contrain Poland Sp. z o.o.» ул. 3-го Мая 14, 93-408 г. Лодзь и ООО «Contrain Sp. z o.o.» ул. 3-го Мая 14, 93-408 г. Лодзь; ООО «Contrain Global Sp. z o.o.», ул. 3-го Мая 14, 93-408 г. Лодзь. Вы можете с нами связаться по адресу e-mail: kontakt@contrain.pl.

2. Совместные Администраторы назначили Инспектора по защите персональных данных, с которым вы можете связаться по адресу e-mail: iod@contrain.pl.il:

3. Ваши данные будут обрабатываться на основании Вашего согласия и на основании: ст. 221 Трудового кодекса Республики Польша, положений закона Республики Польша от 20 апреля 2004 г. «О содействии занятости и учреждениях рынка труда», Постановления Министра Семьи, Работы и Социальной Политики от 7 декабря 2017 г. «О выдаче разрешений на работу иностранцам и внесения заявления о поручении выполнения работы иностранцу в реестр заявлений» и другими законодательными исполнительными актами, выданными на их основании, а также пункте а абз. 1 ст. 6 RODO, следовательно согласие на обработку персональных данных, содержащихся в резюме или в других документах, которые Кандидат предоставил работодателю, и которые прямо не требуются положениями трудового законодательства Республики Польша. В отношении персональных данных, обрабатываемых на основании согласия на обработку данных, Кандидат имеет право на отмену согласия в любое время без влияния на согласие на обработку, которое было предоставлено на основании согласия перед его отменой. Администратор будет обрабатывать Ваши персональные данные, также при последующем наборе сотрудников, если Вы выразите на это согласие, которое может быть отозвано в любое время и на основании законодательных актов о трудоустройстве иностранцев, с целью найма, осуществляемых совместными администраторами. Информация, полученная на основании законов Республики Польша о трудоустройстве иностранцев, позволит проверить возможность участия в процессе найма.

4. Ваши данные могут быть раскрыты:
a) контрагентам совместного администратора для которого осуществляется набор;
b) уполномоченным государственным учреждениям на основании действующего законодательства Республики Польша;
c) почтовым операторам, курьерским фирмам – в связи с корреспонденцией с кандидатом;
d) поставщикам внешних услуг, в частности информационных услуг, таких как хостинг, поставка или обслуживание информационных систем, электронной почты и цифровых коммуникаторов;
e) уполномоченным работникам и сотрудникам Администратора или совместному администратору данных в объеме, необходимом для выполнения порученной деятельности
f) фирмам, обслуживающим бизнес-процессы для совместных администраторов.

5. Ваши персональные данные будут обрабатываться в течении всего срока найма, а также в течении 3 месяцев после его окончания. В случае обработки персональных данных на основании Вашего согласия на использование персональных данных для целей будущего найма, Ваши данные будут использоваться в течении 24 месяцев.

6. Вы имеете право на доступ к Вашим персональным данным, их опровержению, удалению или ограничению обработки и право на передачу данных другому администратору. Ваши требования могут быть адресованы на вышеуказанный адрес электронной почты, или могут подаваться лично в местонахождение ООО «Contrain Sp. z o.o.» ул. 3-го Мая 14a в г. Лодзь.

7. Вы имеете право в любое время отменить согласие на дальнейшую обработку Ваших персональных данных. Заявление на отмену согласия следует прислать на электронную почту на вышеуказанный адрес, или подать его непосредственно в местонахождении ООО «Contrain Sp. z o.o.» ул. 3-го Мая 14a в г. Лодзь. В случае отмены согласия, обработка данных, совершаемая перед подачей заявления, будет полностью законной.

8. Представление персональных данных в объеме, описанном в ст. 221 Трудового кодекса Республики Польша является обязательным, в остальном объеме – добровольным, и является обязательным условием для того, чтобы принимать участие в процессах найма, осуществляемых совместными администраторами. Непредставление персональных данных делает невозможным участие в процессах найма, проводимых совместными администраторами.

9. Вы имеете право подать жалобу в Наблюдательный орган, выполняющий контроль над легальностью и правильностью обработки персональных данных, которым в Польше является Председатель Управления по защите данных.

10. Ваши данные не будут передаваться в страны за пределы территории ЕС и в международные организации.

11. Ваши персональные данные не будут подвергаться автоматизированным решениям (решения без участия человека), а также не будут подвергаться профилированию.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że:

1. Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Agencje Zatrudnienia; Contrain Group Sp. z o.o. ul. ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź; Contrain Poland Sp. z o. o ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź oraz Contrain sp. z o.o., ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź; Contrain Global Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@contrain.pl.

2. Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować pod adresem e-mail: iod@contrain.pl.

3. Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, oraz na podstawie: art. 221 k.p., przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń oraz innymi aktami prawnymi wykonawczymi wydanymi na ich podstawie, a także art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV lub w innych dokumentach, które Kandydat dostarczył pracodawcy, a które nie są wyraźnie wymagane przepisami prawa pracy. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody na przetwarzanie danych, Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. i na podstawie aktów prawnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców, w celu rekrutacji prowadzonych przez Współadministratorów. Informacje pozyskane na podstawie ustaw dotyczących zatrudniania cudzoziemców pozwolą na sprawdzenie możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

4. Pani/Pana dane mogą być ujawniane:
a) kontrahentom współadministratora na rzecz którego prowadzona jest rekrutacja;
b) upoważnionym instytucjom państwowym, gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa;
c) operatorom pocztowym, firmom kurierskim – w związku z korespondencją z kandydatem;
d) dostawcom zewnętrznych usług w szczególności usług informatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, poczty elektronicznej i komunikatorów cyfrowych;
e) upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora lub współadministratora danych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych czynności,
f) firmom świadczącym obsługę procesów biznesowych dla współadministratorów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji jak również 3 miesiące po jej zakończeniu. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 24 miesięcy.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pani/Pana żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście w siedzibie Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi.

7. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail, albo złożyć ją bezpośrednio w siedzibie Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi . W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.

8. Podanie danych osobowych w zakresie opisanym w art. 221 k.p. jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, i stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych.

11. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.